نگاهی به اپلیکیشن‌های متاورسی / انواع و نحوه کار آنها