توانایی ChatGPT در به خاطر سپردن اولویت‌های کاربر خود