محرومیت زنان از نقش‌های رهبری در متاورس

حتی در متاورس هم زنان از نقش‌های رهبری محروم ماندند پنج شاخص اولیه در مورد زنان در متاورس نابرابری جنسیتی را نشان می‌دهد، این نابرابری در ایجاد رهبری و تعیین استانداردها دیده شده است. متاورس هنوز در روزهای اولیه خود است، حتی ماهیت آن هم هنوز کامل قابل تعریف نیست و در حال تکامل است. […]